Lasten en baten financieringsfunctie

 

Rentetoerekening 2017

A

B

C = B -/- A

 -/- = voordelig + = nadelig

Begroting

Gewijzigde Begroting

Werkelijk

Verschil

a

Externe rentelasten over korte en lange financiering

5.168

4.995

4.993

-2

b

Externe rentebaten

0

0

-22

-22

c = a + b

Totaal door te rekenen externe rente

          5.168

            4.995

        4.971

             -24

d1

Rente die toegerekend moet worden aan grondexploitaties

-400

-400

-422

-22

d2

Rente projectfinanciering die aan betreffend taakveld wordt toegerekend

0

0

0

0

e = c + d1 + d2

Saldo, door te rekenen externe rente

          4.768

            4.595

        4.549

             -46

f1

Rente eigen vermogen

0

0

0

0

f2 

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

0

0

0

g = e + f1 + f2

De aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toe te rekenen rente

          4.768

            4.595

        4.549

             -46

h

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

        -5.160

           -4.922

       -4.901

              21

i = g + h

Renteresultaat op het taakveld treasury

           -392

              -327

          -352

             -25

(Bedragen x € 1.000)

De rentelasten en rentebaten met betrekking tot externe financiering worden verzameld op het taakveld Treasury. De rentelasten worden via een renteomslagpercentage verdeeld over de programma's.
Omdat het renteomslagpercentage naar boven is afgerond op 1,5% wordt er meer rente verdeeld naar de programma's dan eigenlijk noodzakelijk is. Door de afronding van het percentage ontstaat er een renteresultaat op het taakveld Treasury. Voor 2017 is die uiteindelijk geworden voordelig € 352.000. De gewijzigde begroting ging uit van een voordelig renteresultaat van  € 327.000.