Met het programma buurten wil de gemeente bevorderen dat inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving. Dit beleid past in een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen vanuit hun leefwereld actief opereren en van onderop initiatieven nemen voor het verbeteren van de wereld om hen heen, in plaats van alleen volledig te vertrouwen op overheden die de wereld eerder als systeem benaderen en initiatieven baseren op langjarige beleidsplannen en deze motiveren met allerhande blauwdrukken.

In politieke zin stimuleert dit programma dat buurten zoveel mogelijk zich zelf besturen. In maatschappelijke zin bevordert dit programma het realiseren van sterke buurten en streeft daarmee naar een betere kwaliteit van wonen en samenleven. De gemeente kan en wil niet verantwoordelijk zijn voor álle bewonersaangelegenheden. Inwoners weten vaak zelf beter wat goed is voor een buurt. De buurt is de geschikte schaalgrootte voor het gesprek over een nieuwe invulling van de relatie tussen gemeente en de buurtbewoners. Hierbij zoeken we op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid naar datgene wat nodig is voor een goede buurt en hoe dat het beste gerealiseerd kan worden.

De kernwaarde waarop het programma zich richt is het vergroten van het eigenaarschap van en in de buurt. Dat laat onverlet dat er wettelijke en reguliere taken zijn waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, en die de gemeente effectief en accuraat uitvoert. Daarbij stelt de gemeente zich tot taak om er op toe te zien dat het algemeen belang niet in het geding komt, dat zaken rechtmatig en doelmatig verlopen en dat de zwakkeren in de samenleving worden beschermd en verzorgd.

Kaders
De speerpunten voor het programma buurten zijn door de raad bepaald met de vaststelling van de nieuwe, brede visie op buurten, zoals verwoord in de kadernotitie buurtgericht werken: quotleve de buurtquot. Hierbij integreren we een aantal prestaties in een nieuwe integrale aanpak die gericht is op “schoon, heel, veilig en sociaal”.

Ondersteunen en faciliteren
De gemeente ondersteunt en faciliteert inwonersinitiatieven vanuit de samenwerkingsgedachte. Voor een aantal participatieprojecten (zwerfvuil, beheer openbare ruimte) is een leer- en ontwikkel traject doorlopen, welke in 2017 heeft geresulteerd in een handreiking participatief werken en die toegesneden is op de Hilversumse situatie. De opgedane kennis en ervaring wordt vertaald naar aangrenzende beleidsterreinen. In 2017 hebben we de reeds in gang gezette versterking van de sociale infrastructuur en samenwerking in buurten voortgezet door hier actief in te faciliteren en te coördineren.

Participatie
We hebben Burgerparticipatie in 2017 versterkt en gestimuleerd door de inzet van de cyclus buurtgericht werken in alle Hilversumse wijken. Hiermee geven we buurten meer zeggenschap over de uitvoering van gemeentelijke taken en de inzet van gemeentelijke middelen in de buurten. Concreet hebben we dit vorm gegeven in zogenaamde quotbuurtdealsquot. Dit zijn overeenkomsten op basis van wederkerige afspraken tussen initiatiefnemers, bewoners en gemeente. Deze buutdeals kunnen gaan over de verzelfstandiging van de buurthuizen, het beheer van een speelplek, een opvangplek voor jongeren, etc. etc. UItgangspunt is dat ze door de wijk op hun agenda zijn gezet, dat het in lijn is met het gemeente beleid en dat het een basis is voor wederkerige afspraken met betrekking tot de realisatie en exploitatie.
Om meer ruimte te geven aan de participatie van burgers, willen we twee experimenten gaan uitvoeren met een flexibele toepassing binnen wettelijke kaders, onder het motto “Ruimte voor maatschappelijk initiatief” en “Ruim op die regels”.