Wonen en leven

Mooie stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Onze opgave staat in de traditie van Dudok. Namelijk werken aan een prachtige, compacte stad in het groen, met als ambitie een hoog kwaliteitsniveau van woningen, buurten en openbare ruimte. Dat betekent allereerst sterke buurten. Niet alleen sociaal, maar ook fysiek aantrekkelijk met parken, pleinen en straten van uitstekende kwaliteit en kwalitatief goede woningen in alle segmenten. De opgave is ook dat we ons cultureel erfgoed (onze grote én kleine monumenten) goed gebruiken en bijzondere plekken in de stad -zoals begraafplaatsen en waterwegen uitstekend tot hun recht laten komen. We zien dat het inwoneraantal in Hilversum weer langzaam groeit. Dat is goed voor de economische dynamiek in de stad en vraagt om duidelijke keuzes, omdat Hilversum nauwelijks kan uitbreiden. Dit betekent een goede balans vinden in de ruimte voor wonen en de ruimte voor werken. De verwerving in 2017 en toekomstige ontwikkeling van Crailo biedt in dit kader volop kansen.

Nieuwe woningen
Een kwaliteit van de woningmarkt in Hilversum is dat inwoners in alle segmenten terecht kunnen. Nadeel is dat de woningmarkt in Hilversum in alle segmenten gespannen is, vooral voor inwoners met de laagste inkomens en gevolgd door de middeninkomens. In 2017 de taskforce Sociale Woningbouw opgericht. De komende jaren zetten we in op het behoud van de sociale voorraad en het uitbreiden van het middensegment. Hierbij besteden we aandacht aan het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Bij doorstroming komen meer woningen beschikbaar voor inwoners met de laagste inkomens.

Het bouwen en vernieuwen van de stad doen we niet zelf. De gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol, corporaties (sociale huur) en marktpartijen nemen de bouwactiviteiten voor hun rekening. De invloed van de gemeente is groot en zichtbaar rondom procedures, regelgeving en door middel van de gronduitgifte (bijvoorbeeld op Anna’s Hoeve). Tot slot blijven we als gemeente ook het transformeren van panden en het wonen boven winkels bevorderen. Dit laatste zorgt voor meer levendigheid in het centrum.

Cultureel Erfgoed
Het moderne, cultuurhistorische erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad. De cultuurhistorische karakteristieken van monumenten zijn inspiratie voor herontwikkeling en nieuwe initiatieven. Hilversum staat voor de opgave zorgvuldig om te gaan met het erfgoed en er tegelijkertijd voor te zorgen dat monumenten exploitabel zijn. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor (her-)ontwikkeling.

De rol van de gemeente is in de afgelopen jaren faciliterend geweest, met mooie en tastbare resultaten. We willen echter meer en sneller resultaat, dus veranderen we onze aanpak. In 2017 hebben we focus gelegd op het complex Zonnestraal, met als streven dit gebouw in zijn groene omgeving op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen. Begin 2017 is het tussentijdse nominatiedossier ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook is begin 2018 het landgoed Zonnestraal overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Een belangrijke stap omdat op deze manier gezamenlijk verder gewerkt kan worden aan de toekomst van Zonnestraal.

De openbare ruimte
De openbare ruimte van Hilversum ligt er in het grootste deel van de stad goed bij. Het is een kostbaar bezit, waarin we voortdurend investeren. De opgave is om in de komende jaren met minder investeringen de bestaande kwaliteit van straten, pleinen en groen in buurten op peil te houden en meer gericht te investeren in bepaalde buurten, zoals de Bloemenbuurt en Over ‘t Spoor. Dat vraagt om slimme plannen, maar vooral ook om goed overleg met de buurt over de inrichting en het beheer. In 2017 hebben we geëxperimenteerd met het betrekken van buurten en buurtbewoners bij het beheer van de OR.

Omgevingswet
Daarnaast zijn we in 2017 aan de slag gegaan met het in 2016 opgestelde plan van aanpak invoering Omgevingswet. De organisatie dient zich voor te bereiden op deze wetswijziging, ook al is de invoeringsdatum 2 jaar uitgesteld naar 2021. De Omgevingswet vormt vanaf dan het juridisch kader voor het bevorderen en in stand houden van een kwalitatief goede en gezonde fysieke leefomgeving. De wet vervangt hierbij een groot aantal bestaande wetten en AMvB’s. Deze wetswijziging heeft invloed op veel verschillende processen en procedures. Daarnaast biedt de wet gemeenten meer afwegingsruimte en daarmee ook meer kansen om invloed uit te oefenen op de leefomgeving. Hilversum onderschrijft het doel van de wet: het vereenvoudigen en versnellen van ruimtelijke procedures voor burgers en bedrijven. Dit sluit ook aan bij de Hilversumse ambitie meer ‘van buiten naar binnen’ te werken, en hierbij te luisteren naar en het zo veel mogelijk faciliteren van initiatieven uit de maatschappij.

Verbonden partij(en) op dit thema: OFGV
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een regionale uitvoeringsorganisatie die werkzaam is op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert voor Hilversum de wettelijke basistaken uit. De OFGV draagt daarmee bij aan een veilige woon- en leefomgeving.

Ambities

  • Versterken buurten door gevarieerde hoogwaardige woonmilieus

  • Vitaliseren erfgoed gericht op behoud en (hernieuwd) gebruik