Overzicht van incidentele lasten en baten

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

01.01

Afkoop beheer en onderhoud openbare ruimte Villa Industria

-312

-312

Lasten landgoed Zonnestraal

107

107

Omgevingswet

311

311

Begraafplaatsen asbest en personeel

124

179

303

01.02

Struikelstenen

49

49

Bijdrage DAC

90

90

Incidentele lasten en baten Vorstin (raadsvoorstel dec. 2017)

1.700

-1.184

516

01.03

teruggave GAD - verbrandingsbelasting 2015 en 2016

-469

-469

Duurzaamheid

120

120

Revolverend fonds maatschappelijk Vastgoed

200

200

Lasten geluidsbelastingkaarten

22

22

Lasten buurtsportcoaches

45

45

Afkoop grondwatervervuiling

1.200

1.200

01.99

Reserve Buurtsportcoaches

-45

-45

Reserve Geluidbelastingkaarten

-22

-22

Reserve nominatie landgoed Zonnestraal

-107

-107

Totaal programma 1: wonen en leven 

3.499

-1.491

2.008

02.01

Multi probleemgezinnen

200

200

Gezond in de stad (GIDS)

27

27

Veranderagenda WMO 

66

66

Behoud/versterking mbo/hbo

25

25

02.02

huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019)

39

39

02.03

Bijdrage Gooi en Vechtstreek

323

323

Bijdrage Huishoudelijke Hulp aan Regio

1.496

1.496

            -

02.99

Reserve huishoudelijke hulp toelage

-1.496

-1.496

Reserve Decentralisaties

-3.123

-3.123

Totaal programma 2: Zorg

2.176

-4.619

-2.443

03.01

Bijdrage UPC/Ziggo

-438

-438

Gevelfonds

43

43

Mediabeleid (diverse programma's)

318

318

Topsectorenbeleid

70

70

03.02

Subsidie Samen naar een werkende toekomst

62

62

03.03

Tekort op het BUIG-budget (inkomensregelingen)

2.375

2.375

Inrichting woning statushouders

156

156

Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST)

2.600

2.600

03.04

Vrijval transitorische passiva - toegankelijk maken bushaltes

-179

-179

03.99

Reserve Creatieve sector

300

-318

-18

Reserve Hilversumse Economie

-127

-127

Reserve ESF-programma 2014-2020

-31

-31

Totaal programma 3: Werken

5.924

-1.093

4.831

04.01

Inbraakpreventie

180

-59

121

04.02

Organisatie verkiezingen

165

165

 04.03 

Lasten slank & hoogwaardig

44

44

Kosten voormalig personeel

479

479

04.99

Reserve transitie personeel

75

75

Reserve frictiekosten

-44

-44

Totaal programma 4: Bestuur

943

-103

840

05.02

Implementatie nieuw belastingpakket (nadeel dwanginvordering)

-92

338

246

05.03

Verkopen overige panden

78

-1.460

-1.382

Verkopen overige gronden

14

-366

-352

Juridische kosten MOB terrein en Arie Loomanhuis

168

168

Vrijval reserveringen projecten

-603

-603

Winstgrondexploitatie Anna's Hoeve

-5.463

-5.463

05.99

Algemene reserve

679

-3.399

-2.720

Totaal programma 5: Financiën 

847

-10.953

-10.106

Totaal lasten en baten

253.233

-258.980

-5.747

Totaal structurele lasten en baten

239.844

-240.721

-877