Zorg

Preventie jeugd & onderwijs

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, goed onderwijs en goede ontwikkelkansen. Idealiter heeft ieder kind dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, maar het is een gegeven dat de werkelijkheid anders is. Als gemeente kunnen en willen wij bijdragen aan het verkleinen van de kansenongelijkheid voor onze jeugd. Waar wij als gemeente op in hebben gezet, zijn de jeugdgezondheidszorg, opvoedondersteuning, het onderwijsklimaat en het bieden van onderwijs- en arbeidsmarktperspectief.

De meeste Hilversumse gezinnen met kinderen kunnen met de bestaande basisvoorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, goede onderwijsgebouwen, sportvoorzieningen, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en preventieve gezondheidszorg prima uit de voeten. Deze voorzieningen houden we daarom ongewijzigd in stand. Om gelijke toekomst- en ontwikkelkansen te bieden voor alle jeugd, hebben we in 2017 de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt. De focus heeft vooral gelegen op een betere ondersteuning van de oudere jeugd. Onze inzet is gericht geweest op projecten voor jongeren, onderwijs en werk, die in samenwerking met het onderwijsveld en bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de verkenning van de mogelijkheden om het MBO onderwijs (en HBO) in Hilversum te versterken.

Het andere belangrijke element in dit thema is de bijdrage die we als gemeente willen leveren aan een goed onderwijsklimaat. Hier zijn we o.a. verantwoordelijk voor opvoedondersteuning, een goede aansluiting van de jeugdhulp op passend onderwijs en op het zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Op deze beide vlakken houden we vast aan de geformuleerde beleidslijnen en continueren we de bijbehorende werkzaamheden. Speerpunt dit jaar was het verkleinen van achterstanden van kinderen in het basisonderwijs. Verder is er voor het groeiend aantal kinderen van nieuwkomers – statushouders en economische migranten duidelijkheid gekomen over de rol van de gemeente in het nieuwkomersonderwijs en de bijdrage daaraan.

Ambities

  • Bijdragen aan goed onderwijsklimaat voor iedereen

  • Werken aan gelijke (ontwikkel-) kansen voor de jeugd