Balans

 

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

ACTIVA

2017

2016

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

2.099

1.833

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

2.099

1.833

Materiële vaste activa

268.592

272.342

investeringen met een economisch nut

166.271

170.642

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

24.917

27.148

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

77.404

74.553

Financiële vaste activa

1.766

1.661

overige langlopende leningen

1.075

978

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van gt één jaar 

690

682

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

29.025

16.842

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

12.906

16.803

gereed product en handelsgoederen

16.119

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

30.627

28.674

vorderingen op openbare lichamen

13.052

13.351

overige vorderingen

17.575

15.323

Liquide middelen

21

19

Overlopende activa

4.690

4.725

Recht op verliescompensatie vpb 

2.604

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

PASSIVA

2017

2016

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

96.048

98.096

reserves:

90.300

90.904

     1. de algemene reserve

73.963

69.158

     2. de bestemmingsreserves

16.337

21.747

resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

5.747

7.192

Voorzieningen

8.859

9.132

Vaste schulden met rentetypische looptijd gt één jaar 

172.235

156.233

onderhandse leningen

171.805

155.732

     1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen     

32.880

19.760

     2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

120.245

135.972

     3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

18.681

waarborgsommen

429

501

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd lt één jaar

51.923

55.390

bank- en girosaldi

23.480

26.860

overige schulden

28.443

28.529

Overlopende passiva

7.756

7.245

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

406.221