Bestuur

Effectief en efficiënt bestuurde stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Onder dit thema vallen de ambities Sterke buurten, Goede raadscommunicatie en Regionale samen-
werking.

Sterke buurten: we willen de buurten versterken, met als doel een betere kwaliteit van leven en samenleven voor de inwoners van Hilversum. Onze uitgangspunten zijn dat sterke buurten bijdragen aan de kwaliteit van leven en samenleven. Buurten worden sterker naarmate buurtbewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in hun buurt en daardoor (ook) meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat kan gaan over leefbaarheid, groenvoorziening, zorg, welzijn, veiligheid, sport of cultuur. Het programma raakt dan ook bijna alle domeinen van de gemeente. We hanteren hierbij drie speerpunten: het bevorderen van de buurtidentiteit, het versterken van de buurtnetwerken en een faciliterende overheid.

Goede raadscommunicatie en participatie: De gemeenteraad hecht veel waarde aan het versterken van de lokale democratie. Dit doen we door het stimuleren van de participatie, het versterken van het politiek functioneren van de raad en het verbeteren van het democratische proces, en zorgen voor goede raads-communicatie. Het vergroten van de transparantie bij belangrijke publiek-maatschappelijke afwegingen en een meer transparante besluitvorming staat centraal. Transparantie vormt een randvoorwaarde voor zowel een succesvol participatiebeleid als een goed politiek functionerende raad. Belangrijke kernwaarden voor de communicatieaanpak zijn goede (online) toegankelijkheid en leesbaarheid van documenten, en een open houding (toegankelijkheid van personen).

Regionale samenwerking: De Regionale Samenwerkingsagenda wordt uitgevoerd. Hilversum is in de voorhoede actief in de toekomstige ontwikkeling van het topsectorenbeleid voor de creatieve industrie, in samenwerking met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bovenregionaal zijn de creatieve economie en open data ontwikkelingen speerpunt en wordt er gezocht naar dwarsverbanden met duurzaamheid, zorg en toerisme. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), bij partners van de Economic Board Utrecht (EBU) en bij de Rijksoverheid is er sprake van een effectief netwerk, dat tastbaar wordt in concrete projecten en innovaties. Voorbeelden zijn de bijdrage voor de ontwikkeling van meer plaatsen voor het internationaal onderwijs en de verkenning naar de ontwikkeling van de Media Park Campus.

Steeds duidelijker wordt dat de digitalisering van de maatschappij en de ontwikkeling van een netwerksamenleving vraagt om een andere rol van de overheid. Dit komt onder andere tot uitdrukking in nieuwe vormen van publiek private samenwerking. We onderzoeken aan de hand van de praktijk hoe deze nieuwe rol van de overheid vorm kan krijgen. Met name bij de ontwikkeling naar buurtgericht werken en de implementatie van de Omgevingswet is dit vraagstuk essentieel. Om deze veranderende rol en alle nieuwe taken die op de overheid afkomen goed vorm te kunnen geven, is ook een stabiele overheid nodig. Ten versterking van de regionale bestuurskracht is de provincie Noord-Holland dan ook een ARHI-procedure gestart. Eind 2017 heeft zij aangegeven voorlopig toe te willen werken naar een drietal gemeente binnen de regio Gooi en Vechtstreek, waaronder een fusie tussen Wijdemeren en Hilversum. De provincie bereidt een herindelingsvoorstel voor dat september 2018 gereed moet zijn.

Verbonden partij(en) op dit thema: De Regio Gooi en Vechtstreek
De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden: de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst GAD, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD, de Regionale Ambulance Voorziening RAV, Jeugd & Gezin en Veilig Thuis.

Ambities

  • Goede raadscommunicatie

  • Sterke buurten

  • Intensiveren (boven)regionale samenwerking