Het overzicht van lasten en baten 'in één oogopslag'

bedragen x € 1.000

Begroting

2017

Gewijzigde

  begroting

2017

Realisatie

2017

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma's

1.   Wonen en leven

52.131

-25.083

27.048

56.404

-26.002

30.401

57.732

-28.103

29.629

2.   Zorg

75.867

-5.846

70.021

77.636

-5.906

71.729

79.425

-5.814

73.611

3.   Werken

54.218

-32.033

22.185

61.111

-36.891

24.220

62.618

-38.702

23.915

4.   Bestuur

15.866

-2.018

13.848

16.190

-2.016

14.174

16.917

-2.356

14.561

      Overhead

24.702

-346

24.355

26.441

-342

26.099

25.864

-724

25.140

5.   Financiën en grondexploitaties

11.030

-9.096

1.934

10.801

-10.491

310

9.946

-15.129

-5.183

      Lokale heffingen

0

-19.804

-19.804

0

-19.804

-19.804

0

-19.772

-19.772

      Gemeentefonds

0

-134.430

-134.430

0

-138.679

-138.679

0

-138.987

-138.987

      Financieringsfunctie

-1.073

0

-1.073

-319

0

-319

-323

-22

-345

      Dividend

0

-341

-341

0

-499

-499

0

-499

-499

      Onvoorzien

133

0

133

133

0

133

0

-22

-22

      Vennootschapsbelasting

0

0

0

78

0

78

0

0

0

Resultaat voor mutatie reserves

232.874

-228.997

3.878

248.474

-240.630

7.844

252.179

-250.130

2.049

Reserves

Wonen en leven

0

-704

-704

0

-1.139

-1.139

0

-256

-256

Zorg

0

-1.507

-1.507

0

-4.930

-4.930

0

-4.630

-4.630

Werken

300

-656

-356

300

-1.092

-792

300

-476

-176

Bestuur

200

-184

16

75

-184

-109

75

-89

-14

Financiën en grondexploitaties

0

-1.327

-1.327

679

-3.399

-2.720

679

-3.399

-2.720

Mutatie reserves

500

-4.378

-3.878

1.054

-10.744

-9.690

1.054

-8.851

-7.797

Resultaat na mutatie reserves

233.374

-233.374

0

249.528

-251.374

-1.846

253.233

-258.980

-5.747