Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Hilversum Het voor de gemeente Hilversum toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 t.w. het Algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling.

Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling. De eerste twaalf maanden staan in tabel 1b. Daarnaast worden in deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen.

bedragen x € 1

P.G. Schulten

K. van Elk

K. van Elk

D. Emmer

P.M.H. van Ruitenbeek

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Gemeente-secretaris a.i.

Concern- directeur

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 – 31/07

01/08 – 31/08

01/09 – 31/12

01/09 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Ja

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 61.585

€  7.726

€ 33.496

€ 42.061

€ 96.352

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.197

€  1.396

€   5.584

€ 5.720

€ 14.583

Subtotaal

€ 70.782

€ 9.122

€ 39.080

€ 47.781

€ 110.935

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 105.129

€ 15.373

n.v.t.

€  60.499

€ 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag11

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

€ 70.782

€ 9.122

€ 39.080

€ 47.781

€ 110.935

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

15/9 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 35.140

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 90.747

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 4.735

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 11.797

Totale bezoldiging 2016

€ 39.875

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 102.544

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 : n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: n.v.t.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: n.v.t.