Staat van overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

 

bedragen x € 1.000

nr

omschrijving overlopende passiva

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

saldo einde

1

 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw

55

55

2

 Restauratiesubsidie Raadhuis

42

-42

0

 Totaal programma 1

55

42

-42

55

3

 R.M.C.

16

673

-689

0

4

 Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

316

-316

0

5

 Onderwijsachterstandenbeleid

67

1.373

-1.252

189

 Totaal programma 2

83

2.362

-2.256

189

6

 Volwasseneneducatie

859

-603

257

7

 Openbaar vervoer  

179

-179

0

8

 Maatregel beter benutten

162

38

-137

63

9

 Integraal bereikbaarheidsplan

1.599

-1.283

316

 Totaal programma 3

342

2.497

-2.202

636

10

 Aanpak woninginbraken

9

-9

0

 Totaal programma 4

9

-9

0

STAAT VAN OVERLOPENDE ACTIVA, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopende passiva

saldo begin

toevoegingen

onttrekkingen

saldo einde

11

 Sanering railverkeerslawaai

-302

343

-723

681

 Totaal programma 1

-302

343

-723

-681

9

 Integraal bereikbaarheidsplan

-903

903

0

 Totaal programma 3

-903

903

0

 Totaal alle programma's

-1.205

1.247

-723

-681