Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)Wat betreft de subsidiabele lasten voor het project “Beter benutten” in de SiSA bijlage E27B lichten we het volgende toe: Deze regeling is voor 50% als subsidiabele kosten aangemerkt, maar optisch lijkt het er nu op dat in de jaarrekening meer dan 50% ten laste van de provincie wordt gebracht. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van regionale bijdragen via bedrijfsleven verloopt en niet via de boeken van gemeente Hilversum. Hiervoor volgt separaat een controleverklaring.