Overzicht investeringskredieten

Toelichting overzicht investeringskredieten

Programma 1 Wonen en Leven

Thema 01.01 Mooie Stad

Openbare verlichting, Armaturen Noord-West
Het krediet kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond. De armaturen in de wijken Villaparken, Trompenberg Noord en Trompenberg Zuid zijn vervangen door LED verlichting. Dit geldt ook voor de armaturen op het Mediapark en in de Raadhuisbuurt. Van maart t/m juni 2018 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd in centrumgebied Koningshof, Laan van de Heelmeesters, Onder de Bogen, Zeshoven, Koornstraat, Laanstraat, Tapijtstraat en Weversplein.

Openbare verlichting, Vervanging armaturen 2017
Het krediet kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond. Geert van Mesdagweg, Schuttersweg, Vaartweg, Gijsbrecht van Amstelstraat, Neuweg en de Utrechtseweg worden in juni/juli 2018 uitgevoerd in LED. Een deel van de Koninginneweg, de Lage Naarderweg en Spoorstraat worden in april/mei 2018 uitgevoerd in LED. Arenapark wordt momenteel besproken met ondernemers en uitvoering vindt plaats in het derde kwartaal van 2018. Voor een gedeelte van de wijk Kerkelanden start de uitvoering in het laatste kwartaal 2018.

Stationsgebied, sloop GAK gebouw
Ter voorbereiding op de sloop in 2018 zijn alvast enkele onderzoeken gedaan.

Veilig naar School
De fysieke werkzaamheden zijn grotendeels in de zomer van 2017 afgerond. In het eerste kwartaal 2018 volgt nog een aantal werkzaamheden. Vervolgens kunnen de afrekeningen van de subsidies gemaakt worden en het project worden afgesloten.

Investeringen vervanging afgeschreven wegen

Jaarschijf 2013
Alle werken in deze jaarschijf zijn uitgevoerd en afgerekend. Alleen het werk Gijsbrecht van Amstel kan nog niet worden afgesloten aangezien wij nog in afwachting zijn van de toegezegde subsidie vanuit de provincie Noord-Holland. Naar verwachting zal deze in het 2e kwartaal van 2018 zijn afgehandeld en kan daarmee de gehele jaarschijf worden afgesloten met een positief saldo van ca. € 850.000. Het positief saldo wordt veroorzaakt vanwege de toegekende subsidie vanuit de provincie, groot aanbestedingsvoordeel en een goedkopere uitvoeringswijze op de ’s Gravelandseweg.

Jaarschijf 2014
Alle werken in deze jaarschijf zijn uitgevoerd en afgerekend. Het positief resultaat bedraagt € 426.923. Dit resultaat wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordeel en een toegekende subsidie van de provincie Noord-Holland voor het werk ’s Gravelandseweg (kruispunt Oude Torenstraat /Vaartweg). Het voorstel is om van dit positief saldo € 200.000 te herbestemmen voor vervanging wegverharding Diependaalselaan. In jaarschijf 2016 is reeds een investeringskrediet opgenomen voor het vervangen van de deklaag tussen het kruispunt Oosterengweg en de rotonde Utrechtseweg. Na uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat niet alleen de deklaag maar ook de onderlagen vervangen moeten worden. In de woonwijk Kerkelanden is een lang gekoesterde wens om het bestaande voetpad wat dwars door de wijk loopt op te knappen. Het voetpad wordt ook gebruikt door fietsers wat tot overlast leidt voor met name de ouderen Voorstel is om een bedrag van € 200.000 te herbestemmen voor het opknappen van het voetpad.  Na de doorvoering van de herbestemming kan de jaarschijf worden afgesloten met een positief saldo van € 26.923.

Jaarschijf 2015
Raadhuiskwartier fase 4 ( Lambooylaan, Hellenberg-Hubarlaan) is voorbereid en aanbesteed. Uitvoering start in Q1 van 2018 en is rond de zomervakantie gereed. Wegdek Eikenlaan is nog niet uitgevoerd omdat wij nog wachten op de aanleg van glasvezel. In het Noordwestelijk Villagebied wordt in Q2 en Q3 de Beethoven en Mozartlaan uitgevoerd. Alle overige werken zijn uitgevoerd en afgerekend en kan de jaarschijf naar verwachting in december 2018 worden afgesloten. De prognose is dat de afsluiting gedaan kan worden met een positief resultaat van ca. € 200.000.

Jaarschijf 2016
Fase 1 van de woonwijk boomberg en fase 1 van de woonwijk Noord zijn inmiddels in uitvoering. Alle overige werken in deze jaarschijf zijn in voorbereiding. De planning is erop gericht om alle werken in deze jaarschijf voor december 2019 uitgevoerd en afgerekend te hebben.

Jaarschijf 2017
Het participatietraject voor de boomberg en staatsliedenbuurt is inmiddels opgestart. De asfaltverharding van de van Riebeeckweg wordt dit jaar vervangen. De overige werken worden in 2019 en 2020 voorbereid en uitgevoerd.

Herinrichting entree Arenapark oostzijde
In het eerste kwartaal van 2018 zal de eerste fase van de herinrichting van het plein voor de Dudoktribune gestart worden.

Investeringen vervangen Verkeersregelinstallaties
De VRI Vaartweg thv boomberglaan wordt dit jaar vervangen. Alle overige installaties zijn reeds vervangen en kunnen worden afgesloten.

Investeringen vervangen beschoeiingen
Het participatietraject voor het vervangen van de beschoeiing 3e havenarm is i oktober 2017 opgestart en wordt naar verwachting in maart 2018 afgerond. De start van de uitvoering is gepland in April 2018 en naar verwachting zijn de werkzaamheden voor december 2018 gereed. In 2018 wordt de voorbereiding van het vervangen beschoeiing Hilversums kanaal opgestart. Uitvoering staat gepland in 2019.

Uitvoering monumentenbeleid 2014 tot en met 2017
In verband met de invoering van het nieuw financieel beleid worden de bijdragen die in het kader van de uitvoering van het monumentenbeleid worden verstrekt, niet langer geactiveerd maar opgenomen in de reguliere exploitatiebegroting. Om die reden worden de bestaande jaarschijven afgesloten.

Investeringen gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Jaarschijf 2014
Nagenoeg alle werken zijn uitgevoerd en afgerekend. Het werk Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat wordt in 2018 afgerond waarna de jaarschijf een positief resultaat van € 541.122 laat zien. Dit positief resultaat is het gevolg van een uitvoeringswijze op de ’s Gravelandseweg die vele malen goedkoper is dan de oorspronkelijk bedachte uitvoeringswijze. Het voorstel is om € 500.000 te herbestemmen voor de riolering Schuttersweg. Het vervangen van de riolering Schuttersweg staat gepland voor 2021, maar de kwaliteit van het riool gaat in een heel snel tempo achteruit waardoor we genoodzaakt zijn om de vervanging nog dit jaar te realiseren. Aangezien de benodigde investering nog niet is aangevraagd is het voorstel om een groot deel van het positief resultaat van jaarschijf 2014 vrij te spelen voor de vervanging van het riool Schuttersweg. Na doorvoering van de herbestemming kan de jaarschijf naar verwachting worden afgesloten met een positief resultaat van € 41.122.

Jaarschijf 2015
Het werk J. van Campenlaan is uitgevoerd en afgerekend. De overige werken zijn voorbereid en worden dit jaar uitgevoerd. De planning is erop gericht om in december 2018 deze jaarschijf af te sluiten. De prognose is dat de afsluiting gedaan kan worden met een positief resultaat van ca. € 300.000,00

Jaarschijf 2016
Fase 1 van de woonwijk boomberg en fase 1 van de woonwijk Noord zijn inmiddels in uitvoering. Alle overige werken in deze jaarschijf zijn in voorbereiding. De planning is erop gericht om alle werken in deze jaarschijf voor december 2019 uitgevoerd en afgerekend te hebben.

Jaarschijf 2017
Het participatietraject voor de boomberg en staatsliedenbuurt is inmiddels opgestart. De overige werken worden in 2019 en 2020 voorbereid en uitgevoerd.

Noodstroomaggregaat
De aanhanger met noodstroomaggregaat (die in 1997 is aangeschaft), zou in 2017 het einde van de technische levensduur hebben bereikt. In de praktijk werken de aanhanger en de noodstroomaggregaat nog naar behoren en is vervanging niet noodzakelijk. € 63.000 valt daarmee vrij.

Renovatie begraafplaats Bosdrift
De Raad heeft in 2015 een krediet beschikbaar gesteld van € 905.000 voor de renovatie van het entreegebouw Bosdrift. Met een aanvullende bijdrage vanuit de begroting monumenten (investeringsprogramma 2005-2009) van € 50.000 voor het weer terug brengen van de historische topgevel boven de ingang, is een totaalbedrag van € 955.000 beschikbaar voor de restauratie. De oplevering heeft in 2017 plaatsgevonden.

Thema 01.03 Groene Stad

Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • De groenrenovatiewerkzaamheden in de Snelliuslaan, Oude Enghweg, Beatrixtunnel (taluds Oostzijde) en Beetslaan zijn uitgevoerd.
 • De renovatie van het groen op de Gijsbrecht (Nieuwe Havenweg – Vreelandseweg) betreft een integraal werk met riolering en wegen en de uitvoering is afgerond in het najaar van 2017.
 • Rosarium (Bergweg, Boomberglaan, Torenstraat) is uitgevoerd.
 • De groenrenovatie Kerkelandenlaan (achterzijde Lutherhof) is uitgevoerd.
 • Kloosterlaan (plantsoen drive-in woningen) wordt later uitgevoerd als gevolg van het partcipatietraject met bewoners. Uitvoering verwacht in het voorjaar van 2018.
 • De werkzaamheden in de Poolsterstraat en Orionlaan zijn uitgevoerd.
 • Schapenkamp (plantsoen ter hoogte van Achterom) is uitgevoerd.

Renovatie groenvoorzieningen 2014
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan niet worden afgesloten omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • Kraanvogelplein is uitgevoerd.
 • Rotonde Vreelandseweg is uitgevoerd.
 • Laapersveld park is later uitgevoerd als gevolg van het partcipatietraject met bewoners. Het werk is voor 90% uitgevoerd. In het voorjaar 2018 is het werk gereed.

Renovatie groenvoorzieningen 2015
Het krediet renovatie groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten omdat de uitvoering van de projecten nog niet volledig is afgerond.

 • Groen Neuweg, pleintje bij Limburg van Stirumlaan. In voorbereiding. Vanwege een uitgebreid participatietraject met bewoners heeft de voorbereiding meer tijd gekost. Verwachte uitvoering is in het voorjaar 2018.
 • Groen Edisonplein (in combinatie met ISV). Is uitgevoerd.
 • Groen Jacob van Campenlaan betrof een integraal werk met riolering en wegen en is uitgevoerd.

Renovatie groenvoorzieningen 2016
Het krediet instandhouding groenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Voorbereiding van de werkzaamheden is gestart in 2017 en enkele projecten zijn in uitvoering.

 • Plantsoen rond de Joodse begraafplaats. Voorbereiding gestart. Verwachte uitvoering najaar 2018.
 • Groen op de rotonde Gooiland wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2018.
 • Plantsoen Rigelstraat. Voorbereiding en uitvoering in 2018
 • Plantsoenen Vlindermeent is in uitvoering. Afronding project in voorjaar 2018.
 • Groen rond de Luthervijver. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering in het najaar 2018.
 • Plantsoen Burgemeester Schooklaan. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering in het najaar 2018.
 • Plantsoen Bonifatiuslaan. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering in het najaar 2018.

Renovatie groenvoorzieningen 2017
Het krediet instandhoudinggroenvoorzieningen kan nog niet worden afgesloten, omdat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Voorbereiding van de werkzaamheden wordt gestart in 2018.

 • Plantsoen Albertus Perkstraat
 • Noord westelijk villa gebied
 • Hommelmeent
 • Simon Stevinweg plantsoen bij parkeerplaats
 • Simon Stevinweg plantsoen middenberm
 • Plantsoen Willibrordus-/Ludgeruslaan

Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat
De besteding van het krediet voor de noodzakelijke renovatie van de groenstrook is steeds uitgesteld in afwachting van de aanleg van een infiltratievoorzieningen door Waternet in de groenstrook.
Waternet heeft na de realisatie van de bouw RWZI in de wijk Anna’s Hoeve nader onderzoek gedaan naar de aanvoer van hemelwater. N.a.v. dit onderzoek heeft Waternet besloten dat het niet meer noodzakelijk was om een extra infiltratievoorziening aan te brengen in de groenstrook aan de Graaf Wichmanstraat. Het bedrag wat is geraamd voor de aanleg van de infiltratievoorziening bedraagt €62.000 en kan vrijvallen.

Instandhouding bomenbestand 2014
Het krediet instandhouding bomen wordt afgesloten, ondanks dat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Dit houdt verband met het financieel beleid waarbij investeringen in instandhouding bomenbestand niet langer worden geactiveerd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden met ingang van 2018 verantwoord in de lopende exploitatie.

 • Vossenstraat e.o. wordt integraal uitgevoerd met wegen en rioleringswerkzaamheden (zie toelichting instandhouding bomenbestand 2008). Werk is in uitvoering. Verwachtte oplevering voorjaar 2018.
 • s’Gravelandseweg in voorbereiding. In afwachting van besluit één of twee richtingen fietspad. Voorbereiding start in het voorjaar 2018.
 • Surinamelaan. Is in voorbereiding. Uitvoering najaar 2018.

Instandhouding bomenbestand 2016
Het krediet instandhouding bomen wordt afgesloten, ondanks dat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Dit houdt verband met het financieel beleid waarbij investeringen in instandhouding bomenbestand niet langer worden geactiveerd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden met ingang van 2018 verantwoord in de lopende exploitatie. Voorbereiding van de werkzaamheden is gestart en enkele projecten zijn al uitgevoerd.

 • Bomen Laan 40-45. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering najaar 2018.
 • Bomen Burgemeester Schooklaan. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering najaar 2018.
 • Bomen Dotterstraat. Is uitgevoerd.
 • Bomen Kruissteeg. Is uitgevoerd.
 • Bomen P.C. Hoofdweg. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering najaar 2018.
 • Bomen van Galenstraat. Is in voorbereiding. Verwachte uitvoering najaar 2018.

Instandhouding bomenbestand 2017
Het krediet instandhouding bomen wordt afgesloten, ondanks dat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Dit houdt verband met het financieel beleid waarbij investeringen in instandhouding bomenbestand niet langer worden geactiveerd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden met ingang van 2018 verantwoord in de lopende exploitatie. Voorbereiding van de werkzaamheden wordt gestart in 2018.

 • Staatsliedenbuurt wordt integraal uitgevoerd met wegen en rioleringswerkzaamheden. Werk is in uitvoering. Verwachtte oplevering najaar 2018.
 • Raadhuiskwartier fase 4 wordt integraal uitgevoerd met wegen en rioleringswerkzaamheden. Werk is in uitvoering. Verwachtte oplevering najaar 2018.
 • Boomberg. Voorbereiding start in 2018.
 • Van Kinsbergenlaan fase 1. Voorbereiding start in 2018.
 • Van Kinsbergenlaan fase 2. Voorbereiding start in 2018.

Vervanging kastanjebomen (Kastanjebloedingsziekte)
Het krediet wordt afgesloten, ondanks dat de uitvoering van projecten nog niet is afgerond. Dit houdt verband met het financieel beleid waarbij investeringen in instandhouding bomenbestand niet langer worden geactiveerd. De nog uit te voeren werkzaamheden worden met ingang van 2018 verantwoord in de lopende exploitatie.

 • De bomen langs het Wandelpad (2015) zijn vervangen. De kastanjebomen langs de Loosdrechtseweg (gedeelte tussen de Diependaalselaan en de Gijsbrecht van Amstelstraat) en de Zeverijnstraat worden vervangen. Voor deze straten is het partcipatietraject met bewoners in voorbereiding. Verwachte uitvoering plantseizoen okt 2018/mrt 2019.
 • Bomen Wandelpad zijn vervangen.
 • Bomen ‘T Zand. Uitvoering voorjaar 2018.
 • Bomen P.C. Hooftweg. Is in uitvoering en is gereed maart 2018.
 • Bomen Loosdrechtseweg uitvoering winter 18/19. Aantal bomen nog niet bekend i.v.m. K&L.
 • Bomen Zeverijnstraat uitvoering winter 18/19.

Extra impuls in het groen
Voor het vergroenen van Hilversum is, in de geest van de motie 1000 bomen, een bedrag van €1.000.000 beschikbaar waarvan inmiddels € 120.000 is geprogrammeerd voor bomen in het centrum (raadsbesluit 27 januari 2016). In september 2016 is de overige € 880.000 beschikbaar gesteld om de in de beleidsnotitie “impuls voor extra groen” 7 sporen te kunnen uitvoeren.

Voltooiing de Groene Schakel
De realisatie van de inrichtingsmaatregelen uit de “Inrichtingsvisie Anna`s Hoeve” (vastgesteld 7 januari 2015) is ondergebracht in het gezamenlijke project “Project Voltooiing De Groene Schakel”. Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hilversum, de Provincie Noord-Holland (PNH), het Goois Natuurreservaat (GNR) en de gemeente Laren. De gemeente Hilversum financiert € 1.265.000 voor de dekking van de recreatieve maatregelen in Anna`s Hoeve. De afspraken rond het project zijn vastgelegd in de “Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel”.

Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen
De maatregelen aan gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energierekening worden allemaal uitgevoerd. Met 6 huurders waarbij de huurder de energierekening betaalt is overeenstemming bereikt over een huurverhoging en ook in die gebouwen zijn de maatregelen uitgevoerd. Met de overige huurders blijkt het lastig tot afspraken te komen over huurverhoging. Hierdoor kunnen we niet voldoen aan het criterium om de investering binnen 10 jaar terug te verdienen. Met betrekking tot de grootste investering (het zwembad) overwegen we momenteel of het überhaupt wel slim is de maatregelen uit te voeren en of het zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk en qua duurzaamheid niet beter is het zwembad te sluiten (en eventueel ergens een nieuw zwembad te bouwen). Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om het geld anders te besteden en zodoende effectiever in te zetten voor de beoogde duurzaamheidsdoelstellingen. De extra € 1 ton die in de kadernota beschikbaar is gekomen voor zonnepanelen is uitgegeven aan zonnepanelen op het stadskantoor en de Vorstin.

Zonneweide Anna’s Hoeve
De gemeente realiseert hiermee de aanleg (zonnepanelen incl. draagconstructie op de bufferbak) met het doel deze later te verkopen (exclusief bufferbak en draagconstructie) aan energiecoöperatie HilverZon, waar wijkbewoners zich bij kunnen aansluiten. De zonnepanelen staan daarmee niet op hun eigen woning maar middels een opstalrecht op de bufferbak. Tussen gemeente en HilverZon bestaat reeds een zgn. ‘Green Deal’ voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in Hilversum. HilverZon als energiecoöperatie kan het aanschaffen van zonnepanelen aantrekkelijk maken door het opzetten van een zgn. postcoderoosproject. Deelnemers krijgen hierdoor een korting op de energienota.

Sanering railverkeerlawaai
Het trein- en goederenvervoer op spoor levert voor de woningen langs het spoor in heel Hilversum een overschrijding op van wettelijke norm voor geluidsbelasting. Door de gefaseerde plaatsing van minischermen en aanpak booggeluid wordt deze overlast naar omwonenden op termijn minder. Uitvoering van het ontwerp voor minischermen van robuuste elementen met beproefde akoestische eigenschappen heeft in 2017 plaatsgevonden.

Programma 2 Zorg

Thema 02.04 Onderwijs en jeugdzaken

Onderwijsleerpakketten
In verband met het nieuwe financieel beleid worden de onderwijsleerpakketten vanaf 2018 niet langer meer opgenomen in het investeringsprogramma. Bestaande en nieuwe OLP’s zijn opgenomen in de reguliere exploitatiebegroting van 2018 en verder.

STIP (Openbaar Onderwijs)
Er resteren nog enkele bedragen voor Stip ten behoeve van onderwijsleer-pakketten en meubilair. Deze bedragen zullen in 2018 met het schoolbestuur via de reguliere exploitatie worden afgerekend.

Elckerlyc (Schuttersweg 36) STIP
De Elckerlycschool aan de Schuttersweg is met 2 lokalen uitgebreid. Deze uitbreiding is in 2014 in gebruik genomen. De afrekening met het schoolbestuur heeft plaatsgevonden en leverde een restsaldo op van € 50.923, wat aan de gesloten box onderwijshuisvesting wordt toegevoegd.

Wilgetoren en Wilge OLP
Verhuizing van de Wilgetoren naar Kamerlingh Onnesweg 2 heeft plaatsgevonden in 2017. Het krediet voor de renovatie en uitbreiding van dit pand wat in 2017 beschikbaar is gesteld ad € 500.000,- is aan het schoolbestuur betaalbaar gesteld. Het tweede deel van het krediet maakt onderdeel uit van OHP 2018 en beloopt aanvullen € 415.705,- exclusief een extra post voor te verwijderen asbest ad € 74.450. De middelen voor OLP  zijn beschikbaar gesteld. Afrekening binnen van de beschikbare kredieten heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor de uitbreiding van de Wilge in het pand Jan Blankenlaan is nog een deel OLP beschikbaar en zal via de reguliere exploitatie aan het schoolbestuur betaalbaar worden gesteld

HSV Gymzaal
De middelen voor renovatie van de huidige inpandige gymzaal, in combinatie met het realiseren van een buiten gymzaal op de speelplaats zijn aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld. Ook de realisatie ervan heet plaatsgevonden. Afrekening van het project moet nog plaatsvinden

Montessori-Centrum Gymzaal- (Naarderstraat)
Gestreefd wordt naar upgrading van de bestaande gymzaal. In het OHP 2018 zijn daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van het plan hangt nog op medewerking van het RK kerkbestuur, die eigenaar is van de grond.

Anna’s Hoeve Lorentzschool/Villa Lorentz STIP
Het nieuwe schoolgebouw, een Integraal Kindcentrum, kon in 2017 aan het begin van het nieuwe schooljaar worden betrokken.  Afrekening met het schoolbestuur binnen het bestaande budget moet nog plaatsvinden. Er wordt een klein overschot verwacht.

Hilfertsheemcollege en Da Costaschool (CVO enProceon   
Er is in de Onderwijshuisvestingsprogramma´s van de afgelopen jaren een budget beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de gebouwen die in het kader van onderwijskundige vernieuwingen (OKV) noodzakelijk zijn. Het resterende deel van het budget is beschikbaar voor de nieuwbouw van de Da Costaschool.  De afrekening van de nieuwbouw zal tezamen met de nieuwbouw van het Hilfertsheem College plaatsvinden in 2018

Verenigde Scholen J.A. A. Thijm    
Het restant bedrag voor onderwijskundige vernieuwingen voor de basisscholen van het RK schoolbestuur is beschikbaar gesteld voor aanpassing van het nieuwe onderkomen van de Wilgetoren, die in 2017 is verhuisd van de Van ‘t Hoffplein naar de Kamerlingh Onnesweg 2. Het krediet is hiermee afgesloten.

Mozarthof    (Mozartlaan- Stichting Mozarthof)
In het OHP 2017 is besloten het pand Mozartlaan 31 alsnog voor de school te behouden en te renoveren. Uitvoering van het renovatieplan is gereed  en zal in 2018 met het schoolbestuur worden afgerekend binnen het beschikbaar gestelde budget. Verkoop van het pand Mozartlaan 31 zal derhalve geen plaats kunnen vinden op de korte termijn.

Comenius College    CVO- Bisaonlaan
Uitbreiding en renovatie van het Comeniuscollege heeft plaatsgevonden en is afgerekend. Een laatste restant budget is bestemd voor aanpassing van het muzieklokaal. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en is met het schoolbestuur afgerekend. Afgerond.

Gesloten box
De gesloten box is in 2012 gevormd om eventuele nadelen en voordelen van onderwijshuisvestingsprojecten onderling met elkaar te kunnen verrekenen en zo binnen de beschikbare budgetten te blijven. Het meest recente positieve saldo is ca.€ 695.000,-

Programma 3 Werken

Thema 03.04 Bereikbare Stad

Fietstunnel afrit A27 en Fietspad Huydecopersweg-Maartensdijkseweg

De verbreding van de A27/A1 door Rijkswaterstaat en daarmee de aanleg van een nieuwe aansluitingsweg biedt de kans om een fietstunnel met fietspad aan te leggen aan daarmee het fietsrondje Hilversum verder te verwezenlijken. De werkzaamheden worden uiteraard tegelijkertijd uitgevoerd met de realisatie van de plannen voor de snelweg. De afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat, met onze inbreng, gewerkt aan de voorbereidingen. Op dit moment loopt het aanbestedingstraject en uitvoering staat gepland voor 2017-2019.

Groest Gooilandplein
Het oorspronkelijk doel is meegegeven vanuit de Structuurvisie en Centrumvisie en behelst een verbeterde bereikbaarheid van het centrum van Hilversum voor autoverkeer. De uitvoering heeft betrekking op herinrichting van het Gooilandplein en Groest Zuid. In 2017 is heeft de uitvoering plaatsgevonden en in 2018 volgt de subsidie-afrekening.

HOV investeringsbijdrage
De HOV-planning is op dit moment in het kort als volgt:
Start aanbesteding: medio 2017; Gunning: januari 2018. Het project zal in 2021 gereed zijn.

De gemeente betaalt conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst HOV in ’t Gooi de bijdrage van € 2,5 mln. volgens het volgende betalingsritme:

 • 25 % na ondertekening van de overeenkomst (reeds ondertekend, dus d.w.z. 2014)
 • 25 % na start van de eerste aanbesteding in Hilversum (volgens planning medio 2017)
 • 50 % bij gunning van het eerste contract in Hilversum (2018/2019).

Caddy
Vanaf 2018 worden conform het nieuwe financiële beleid investeringen onder de € 50.000 niet meer geactiveerd. De Caddy was onderdeel van een aanbesteding die is afgerond begin 2018. Het krediet wordt afgesloten in 2017 met een restant van € 36.000. De daadwerkelijke kosten a € 31.000 worden geboekt in de exploitatie.

Programma 4 Bestuur

Thema 04.01 Veilige stad

Veilig uitgaan
In de vergadering van 1 februari 2017 heeft de raad ingestemd met het voornemen van de burgemeester om het camera toezicht uit te breiden met één mast met camera op de Kerkstraat ter hoogte van het C&A plein en twee masten met één camera op het Marktplein. De plaatsing van de mast met camera op de Kerkstraat wordt gedekt uit het nog te besteden bedrag van € 18.103 van het krediet aanschaf uitbreiding cameratoezicht. De werkelijke kosten van plaatsing bedragen € 21.708. Dit betekent dat er op het krediet aanschaf uitbreiding cameratoezicht een kleine overschrijding is van € 3.605. Deze kleine overschrijding wordt veroorzaakt doordat de graaf-werkzaamheden (aanleg) duurder zijn uitgevallen dan begroot.

Programma 5 Financiën en grondexploitaties

Thema 05.01 Financiële huishouding

Investering tbv de ontwikkeling van dienstverlening

De ontwikkeling betreft  een verdere  digitalisering van de producten m.b.t. de dienstverlening van het KCC en het streekarchief. Er is hiermee al een start gemaakt met o.a. digitaliseren MOR meldingen en digitaliseren aanvragen van producten zoals parkeervergunningen.

Invoeren mobiele applicatie voor integraal handhaven op locatie
Het doel van Mobiel Handhaven is dat toezichthouders effectiever kunnen werken. Zij kunnen informatie digitaal vastleggen en raadplegen en zo informatie met elkaar delen. Met ingang van Q2  2018 zal de applicatie in gebruik genomen worden.

Applicatie online maken afspraken/routing in publieke ruimtes

De implementatie van het systeem voor het werken op afspraak (TimeBlockr) is gerealisseerd.  Uit dit budget zal de implementatie van een roostersysteem voor het KCC worden  betaald (geschatte kosten € 6.000). De verwachting is dat in 2018 verdere uitnutting zal plaatsvinden o.a. voortkomend uit een nieuw vast te stellen visie op dienstverlening.

Invoeren nieuwe belastingapplicaties

De implementatie van het nieuwe belastingsysteem Key 2 Belastingen is begin 2017  succesvol afgerond. Het project kan worden afgesloten.

Verbetering financiële processen
Realisatie van het budget in 2017:

 • - EB-match digitaliseren van de banken
 • - Webformulieren (digitaal aanleveren) voor

• Debiteuren
• Memorialen
• Aanmaken FCL's

In 2018 worden kosten verwacht voor E-facturen en Webformulieren debiteuren en memoriaal.

Transitie serverruimtes ivm regionale samenwerking

De bekabeling tussen Gooise meren en Hilversum is gelegd. Het verhuizen van de server van de Wilhelminastraat naar Gooise meren vindt plaats in 2018, waarna het krediet kan worden afgesloten.

Uitbreiding netwerkapparatuur (switches) & Vervanging bekabeling raadhuis.

Het project databekabeling is in afgerond in 2018. De aanbesteding van de netwerkapparatuur heeft niet plaats gevonden in 2017 vanwege terugtrekking van een marktpartij. Hierdoor wordt de noodzakelijk investering in de bekabeling rond de switches en een deel van de netwerkapparatuur pas in 2018 uitgevoerd.

Audio & visuele middelen &  Vervanging en upgrading audiovisuele middelen

De eerste aanbesteding in 2017 heeft geen inschrijvingen opgeleverd. Inmiddels is de opdracht uitgezet via een onderhandse procedure aan 1 partij. Eind april 2018 zal worden gegund en het is de verwachting dat deze leverancier de kwaliteit kan leveren die wij hebben uitgevraagd. Het bedrag van € 55.000 wordt aangevuld met het nog niet vrijgegeven IP budget van € 25.000.

Bedrijfshulpverlening (portofoons/PZI instal.)

Het bedrag dat tot nu toe is uitgegeven is met name aangewend om de brandblusmiddelen te updaten/vervangen en portofoons te vervangen. Het restant budget zal in 2018 worden benut.

Verduurzamen interne bedrijfsvoering

Een deel van dit budget is in 2017 besteed aan quickwins uit de energieaudit (plaatsen van ledbuizen in armaturen) en de elektrische laadpalen voor de elektrische auto’s. In 2018 zal het restant worden besteed aan de vervanging van (elektrische) fietsen.