Overzicht van taakvelden per programma

bedragen x € 1.000

Begroting

2017

Gewijzigde

  begroting

2017

Realisatie

2017

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.10

Mutaties reserves

0

-704

-704

0

-1.139

-1.139

0

-256

-256

2.1

Verkeer en vervoer

11.229

-411

10.818

11.174

-723

10.451

11.846

-1.424

10.422

2.4

Economische havens en waterwegen

529

-27

502

490

-27

463

492

-61

432

5.1

Sportbeleid en activering

617

-4

613

651

-4

647

627

-11

616

5.2

Sportaccommodaties

2.667

-803

1.864

2.612

-803

1.809

2.768

-885

1.883

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.692

-1.500

3.193

6.091

-1.491

4.600

6.585

-2.029

4.556

5.4

Musea

1.347

-326

1.021

1.473

-319

1.154

1.425

-317

1.108

5.5

Cultureel erfgoed

562

0

562

1.040

0

1.040

1.027

-53

974

5.6

Media

1.439

0

1.439

1.439

0

1.439

1.456

0

1.456

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.297

-266

5.031

5.412

-266

5.146

5.517

-577

4.941

7.2

Riolering

7.188

-8.716

-1.528

6.877

-8.716

-1.839

7.309

-8.816

-1.507

7.3

Afval

7.627

-8.585

-958

8.050

-8.585

-535

7.299

-8.675

-1.376

7.4

Milieubeheer

2.583

-638

1.945

4.453

-658

3.796

4.520

-896

3.624

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.380

-1.142

238

1.363

-1.142

221

1.573

-780

793

8.1

Ruimtelijke ordening

1.896

0

1.896

1.932

0

1.932

1.530

-65

1.464

8.3

Wonen en bouwen

3.078

-2.666

412

3.347

-3.268

79

3.760

-3.516

245

Programma 1. Wonen en leven

52.131

-25.787

26.344

56.404

-27.141

29.262

57.732

-28.359

29.373

0.10

Mutaties reserves

0

-1.507

-1.507

0

-4.930

-4.930

0

-4.630

-4.630

4.1

Openbaar basisonderwijs

34

0

34

8

0

8

11

-1

11

4.2

Onderwijshuisvesting

8.100

-70

8.030

8.156

-70

8.086

8.057

-110

7.947

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.156

-2.150

2.006

4.646

-2.465

2.181

4.169

-2.386

1.783

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.541

-398

7.142

8.015

-253

7.761

8.127

-723

7.404

6.2

Toegang

2.303

0

2.303

1.305

0

1.305

1.223

-2

1.221

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.152

-20

1.132

2.064

-20

2.044

2.369

-45

2.324

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.029

-1.806

14.223

15.881

-1.805

14.076

16.299

-1.140

15.159

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.294

0

12.294

12.315

0

12.315

12.215

-3

12.212

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

19.618

-1.402

18.216

20.531

-1.293

19.238

20.444

-1.403

19.041

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.183

0

2.183

2.307

0

2.307

4.169

-2

4.168

7.1

Volksgezondheid

2.457

0

2.457

2.408

0

2.408

2.342

-1

2.342

Programma 2. Zorg

75.867

-7.353

68.514

77.636

-10.836

66.799

79.425

-10.444

68.981

0.10

Mutaties reserves

300

-656

-356

300

-1.092

-792

300

-476

-176

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.950

-4.950

0

-3.970

-3.970

0

-4.452

-4.452

2.1

Verkeer en vervoer

494

-2

492

1.446

-798

648

2.047

-1.654

393

2.2

Parkeren

3.024

0

3.024

3.358

-980

2.378

3.581

-1.141

2.440

3.1

Economische ontwikkeling

1.795

-438

1.357

2.326

-438

1.888

1.875

-490

1.385

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12

0

12

12

0

12

12

0

12

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

332

-244

87

475

-562

-87

418

-565

-147

3.4

Economische promotie

215

0

215

236

0

236

329

-6

323

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.042

-662

380

1.042

-662

380

920

-603

317

5.6

Media

232

0

232

246

0

246

151

-2

149

6.3

Inkomensregelingen

36.258

-25.734

10.524

41.373

-29.481

11.892

42.405

-29.775

12.630

6.4

Begeleide participatie

8.060

-2

8.058

8.239

0

8.239

7.975

-5

7.970

6.5

Arbeidsparticipatie

2.753

0

2.753

2.358

0

2.358

2.905

-9

2.896

Programma 3. Werken

54.518

-32.689

21.829

61.411

-37.983

23.428

62.918

-39.178

23.740

0.1

Bestuur

3.267

0

3.267

3.296

0

3.296

3.320

-127

3.192

0.10

Mutaties reserves

200

-184

16

75

-184

-109

75

-89

-14

0.2

Burgerzaken

2.426

-1.740

685

2.424

-1.717

707

2.842

-1.930

912

0.4

Overhead

24.702

-346

24.355

26.441

-342

26.099

25.864

-724

25.140

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.268

-13

7.255

7.431

-13

7.418

7.439

-1

7.438

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.605

-265

2.340

2.538

-286

2.253

2.809

-293

2.516

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

300

0

300

500

0

500

507

-4

503

Programma 4. Bestuur

40.768

-2.548

38.220

42.705

-2.542

40.163

42.856

-3.169

39.687

0.10

Mutaties reserves

0

-1.327

-1.327

679

-3.399

-2.720

679

-3.399

-2.720

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.788

-1.318

470

806

-2.636

-1.830

1.199

-2.746

-1.547

0.5

Treasury

-1.073

-341

-1.414

-319

-499

-818

-323

-521

-844

0.61

OZB woningen

617

-10.186

-9.569

644

-10.186

-9.542

642

-10.037

-9.395

0.62

OZB niet-woningen

183

-8.840

-8.657

362

-8.840

-8.478

404

-8.940

-8.536

0.64

Belastingen overig

1.141

-1.442

-301

839

-1.122

-283

718

-811

-92

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-134.430

-134.430

0

-138.679

-138.679

0

-138.987

-138.987

0.8

Overige baten en lasten

55

0

55

135

0

135

0

-22

-22

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

78

0

78

0

0

0

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

7.380

-7.114

266

8.148

-7.511

637

6.983

-12.368

-5.385

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

10.090

-164.998

-154.908

11.372

-172.872

-161.500

10.302

-177.830

-167.528

Totaal

233.374

-233.374

0

249.528

-251.374

-1.846

253.233

-258.980

-5.747