Het resultaat van de inspanningen van de gemeente en van de betrokken marktpartijen is in 2017 duidelijk zichtbaar geworden. De activiteiten voor 2017 waren divers en talrijk. Ze zijn te vatten onder een aantal thema’s.

Planvorming
Het accent bij de planvorming lag in 2017 op het stationsgebied, op het bestemmingsplan Centrum en op de Kerkbrink. Voor het stationsgebied is in 2017 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Daarbij is besloten dat nog een nadere uitwerking van het verkeer volgt. Hiermee wordt de visie stationsgebied uitgewerkt tot een haalbaar plan dat van het stationsgebied een aantrekkelijke entree maakt voor Hilversum als geheel en voor het centrum in het bijzonder. Voor de Kerkbrink zijn de mogelijkheden onderzocht voor realisatie van een mediacultuurcluster. Begin 2018 volgen de resultaten. Het bestemmingsplan Centrum stelt kaders met aandacht voor karakteristieke panden en ensembles in het centrum. Het bestemmingsplan heeft in 2017 ter inzage gelegen en wordt in 2018 ter vaststelling aangeboden.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: ondersteuning en benutten kansen
We hebben de kansen en mogelijkheden benut om eigenaren tot transformatie of hergebruik van panden aan te zetten. Het doel is een levendiger en aantrekkelijker centrum door leegstand terug te dringen en de mogelijkheden voor wonen in het centrum te vergroten. Het gevelherstelfonds heeft sterk bijgedragen aan herstel van gevels. Met dit fonds zijn in 2018 diverse gevels van panden hersteld. In 2018 zijn er nog werkzaamheden aan een aantal panden. Door het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers verdwijnt de vuilniszak meer en meer uit het straatbeeld. Ook is door afvalscheiding bijgedragen aan ambities op het vlak van duurzaamheid.

Kaders
Het afgelopen jaar is intensief overlegd met ondernemers en bewoners in het centrum, waardoor we in 2017 nieuwe beleidskaders voor evenementen, horeca en detailhandel aan de gemeenteraad hebben kunnen voorleggen. Daarnaast is met marktondernemers en andere gebruikers van het Marktplein gewerkt aan verbetering en vernieuwing van de markt en aan afspraken over gebruik van het plein voor evenementen. Doel is de markt de beste markt van Nederland te maken en het Marktplein ook op andere dagen levendig te krijgen. De diversiteit en identiteit van de deelgebieden in het centrum is versterkt door gerichte marketing en door acquisitie van passende ondernemers.

Verkeer
Het parkeerbeleid voor het centrum is vriendelijker en toegankelijker gemaakt. Ook zijn grote slagen gemaakt met de verbetering van de fietsparkeervoorzieningen. Met het bijplaatsen van een fors aantal fietsparkeervoorzieningen in het centrum is de eerste fase van de aanpak afgerond. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een gedragscampagne, voor handhaving en voor een of meer overdekte fietsparkeervoorzieningen. Door herinrichting van het Gooilandplein en het zuidelijk deel van de Groest is de bereikbaarheid van het centrum aan deze zijde verbeterd. In de planvorming stationsgebied is de bereikbaarheid van het centrum ook een belangrijk aandachtspunt.