Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De paragraaf is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we de beleidsmatige kant van de bedrijfsvoering, bestaande uit de onderwerpen ‘Organisatieontwikkeling’, ‘Administratieve organisatie en interne controle’, ‘Informatiebeheer’, ‘Privacy en informatieveiligheid’, en ‘Automatisering’. Daarna presenteren we de cijfermatige informatie betreffende de personeelslasten: formatie (fte's), de kosten van vast personeel en de kosten van ingehuurd personeel. In het onderdeel over de kosten van vast personeel maken we de aansluiting met de verklaring van de financiële afwijkingen op de thema’s, voor zover die verklaring naar de personeelskosten verwijst (zie de programmaverantwoording in deze jaarstukken).

Met ingang van deze Jaarstukken bevat de paragraaf bedrijfsvoering meer informatie over de onderwerpen ‘Informatiebeheer’ (zie 4.5.4) en ‘Informatieveiligheid’ (4.5.5) dan voorheen. Zoals aangekondigd bij de laatste veiligheidsrapportage (RIB 2017-51) legt het college, op grond van nieuwe landelijke voorschriften, over deze onderwerpen voortaan verantwoording af via de Jaarstukken, niet meer middels een afzonderlijk verslag.

De bedrijfsvoering van de gemeente Hilversum is in ontwikkeling, en de paragraaf evenzeer. Het mobiliteitsbeleid werpt vruchten af: tenminste 80 medewerkers zijn in 2017 naar een andere rol of functie gegaan (zie 4.5.2). Tegelijk zetten de vele ambities van de gemeente de bedrijfsvoering onder druk. Dat kunt u op diverse punten in deze paragraaf terugzien, maar wellicht het meest duidelijk bij de financiële overzichten over de kosten van vast personeel (4.5.8) en ingehuurd personeel (4.5.9). In 2017 is de leiding van de ambtelijke organisatie gewijzigd en is een start gemaakt om de bedrijfsvoering beter in de grip te krijgen. Een belangrijke component daarbij is het beter in beeld te krijgen van de benodigde en de werkelijk ingezette capaciteit. Hiertoe is een project ‘Inzicht in inhuur’ gestart, en zijn de afdelings- en teamplannen geherintroduceerd, wat moet leiden tot realistischer capaciteitsramingen. Ook wordt de raming van de kosten van vast personeel onder de loep genomen. Het krijgen van meer grip op de bedrijfsvoering is een traject van lange adem; dit zal in stappen gaan en zich uitstrekken tot na 2019.
De paragraaf zelf is eveneens in beweging. We zoeken naar het juiste evenwicht tussen ‘de raad goed informeren over de bedrijfsvoering’ enerzijds, en ‘de raad niet lastig vallen met uitvoeringsdetails’ anderzijds. Dit is een leerproces dat zich zal voortzetten bij het maken van de begroting 2019.