Wonen en leven

Groene stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Meer groen in de stad
Hilversum is een groene stad, omringd door een prachtig natuur- en recreatiegebied, met in de stad een grote diversiteit aan boomsoorten De opgave is om vooral in de stad en het centrum het groen (meer) zichtbaar te maken. Met de in 2016 opgestelde nota ‘Impuls extra groen in Hilversum’ is een belangrijk kader ontwikkeld om de komende jaren groen (met name bomen) toe te voegen: dit gebeurt zowel in het centrum, langs de toegangswegen als in de diverse buurten.

Duurzaamheid
Groen betekent ook duurzaam. In 2016 is een plan van aanpak opgesteld voor de periode 2016-2020. Er is gekozen voor een ambitieuze doelstelling van 100 kiloton CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 2015. Het realiseren van deze ambitie vergt een intensivering van de energietransitie. Dit kan alleen door samen op te trekken met allerlei maatschappelijke partners en via zogenoemde Greendeals versnelling in gang te zetten in 2017 en daarna. Kortom: we gaan minder ‘faciliteren’ en vooral (nog) meer aanjagen. Zo willen we meer collectieve energieopwekkingsprojecten met bewoners en bedrijven realiseren Verder zetten we belangrijke stappen op het gebied van bodem en huishoudelijk afval (van afval naar grondstof). De regionale ambitie is om in 2020 het huishoudelijk restafval met ongeveer de helft te verminderen.

Verbonden partij(en) op dit thema: het GNR
Het Goois Natuurreservaat (GNR) beheert een aantal natuurgebieden in het Gooi. Het GNR bevordert de natuur- en recreatieve waarden van deze gebieden. Het GNR draagt daarmee bij aan het groene karakter van de omgeving van Hilversum en biedt voor de Hilversummer (actieve) groene recreatieruimte.

Ambities

  • Vergroten kwaliteit en gebruik van het groen in en om de stad

  • Versnellen energietransitie samen met de stad en aandacht voor duurzaamheid en milieuwaarden