Zorg

Publieke gezondheid

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

In de nieuwe Visie Sociaal Domein kiezen we er voor om uit te gaan van de gedachte dat ieder individu zelf verantwoordelijk is voor het inrichten van zijn of haar leven. En dat zij ieder individu hier graag zo lang mogelijk zelf regie op houdt. Zo kan iedereen in Hilversum vanuit zijn eigen mogelijkheden en eigen leefomgeving een bijdrage leveren aan de samenleving. Waar dat niet lukt, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van de gemeente. Het versterken van iemand zijn eigen zorgnetwerk en het dichterbij organiseren van de hulp kan hier veel in betekenen. Daarom zetten we hier ook nadrukkelijk op in. Naast het fysieke en mentale vermogen en de vitaliteit van de inwoners zelf, gaat ook de buurt hier een nadrukkelijker rol in spelen; het buurtgericht werken. Hierin staat de netwerksamenleving centraal: dit is één van de elementen voor een sterker Hilversum.

In 2017 zijn wij met zorg- en welzijnsinstellingen intensief in gesprek gegaan hoe we met elkaar de beweging willen realiseren van ‘minder zorg, naar meer welzijn’. We hebben intern een programma organisatie opgebouwd die dit proces binnen de gemeentelijke organisatie faciliteert. We willen met de ‘beweging van zorg naar welzijn’ bereiken dat meer ondersteuningsvragen van inwoners in de wijken worden opgepakt, zonder dat hier een indicatie voor nodig is. Daar werken we samen aan met 9 zorg- en welzijnsorganisaties, drie samenwerkingsverbanden van 1e lijns zorgorganisaties en het zorgkantoor Zilveren Kruis. In het 4de kwartaal 2017 hebben de organisaties in dit samenwerkingsverband ‘Ontmoeten in de wijk’ een aantal aanbevelingen gedaan op het terrein van het versterken van de ‘ontmoetingsfunctie’ in Hilversum Zuid, het versterken van mantelzorgondersteuning en het verbeteren van de preventie van schulden. Begin januari 2018 heeft het college het uitvoeringsplan ‘ontmoeting en ondersteuning in de wijk’ vastgesteld, waarmee het college ruimte creëert om uitvoering te kunnen geven aan de goede ideeën die leiden tot deze sterkere wijkgerichte ondersteuning.

Ook blijven we als gemeente werken aan een gezonder Hilversum. Dit doen we door op diverse vlakken gezond gedrag actief te faciliteren en te stimuleren. Onder andere door voorlichting, positieve stimulering en een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte. Dit vergroot de mogelijkheden van inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren binnen hun eigen leefomgeving.

Ambities

  • Versterken preventieve netwerken

  • Bevorderen gezondheid door ondersteuning nabij te organiseren