Staat van reserves

- = onttrekking  en += toevoeging

bedragen x 1.000

nr.

omschrijving reserve

saldo 

besteding

toevoeging

onttrekking

onttrekking

saldo 

begin

resultaat

realisatie

realisatie

 afschrijving

einde

dienstjaar

vorig jaar

op activa

dienstjaar

1

Herinrichting markt (beklemd)

           585

              -12

           573

2

Geluidsbelastingkaarten

           119

              -22

             97

3

Afvalstoffen (egalisatiereserve)

        2.259

        2.259

4

De Vorstin (beklemd)

        1.578

              -70

        1.508

5

Beeldende kunst

             94

             94

6

Transities Cultuur

               2

              -2

               0

7

Buurtsportcoaches

           238

              -45

           193

8

Nominatie landgoed Zonnestraal

           240

            -107

           133

Totalen programma 1

        5.116

              -2

                -

            -174

              -82

        4.857

9

Onderwijsgebouwen

        2.681

        2.681

10

Project Larense weg (beklemd)

           558

              -11

           547

11

Decentralisaties sociaal domein

        7.570

         -3.123

        4.447

12

Maatsch. opvang verslavingzorg

           643

          -321

           322

13

Vrouwenopvang

           449

           449

14

Reg. Coörd. nazorg ex-gedet.

               9

              -9

                -

15

Huishoudelijke hulp toelage

        1.496

         -1.496

                -

Totalen programma 2

      13.406

          -330

                -

         -4.619

              -11

        8.446

16

Projecten beleidsplan Soza

             83

             83

17

Voorbereiding ESF 2014 - 2020

             31

              -31

                -

18

Creatieve sector

           200

           300

            -318

           182

19

Werklocaties

           436

           436

20

Investeringen in Hilv. economie

           127

            -127

                -

21

Regionaal mediacentrum

           376

           376

Totalen programma 3

        1.253

                -

           300

            -476

                  -

        1.077

22

Frictiekosten Slank & Hoogwaardig

           635

              -44

           592

23

Decentrale loonruimte

           119

           119

24

Transitie personeel

             75

             75

25

Huisvesting / DHI (beklemd)

        1.218

              -46

        1.172

Totalen programma 4

        1.971

                -

             75

              -44

              -46

        1.957

26

Algemene reserve, ongebonden

        3.501

        3.501

27

Algemene reserve, gebonden

      65.656

        7.525

           679

         -3.399

      70.462

Totalen programma  5

      69.158

        7.525

           679

         -3.399

                  -

      73.963

Totaal alle programma´s

      90.904

        7.193

        1.054

         -8.712

            -139

      90.300